Skip to main content
pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

De medezeggenschapsraad

Zoals alle scholen heeft ook de Wegwijzer een medezeggenschapsraad (MR). Dit is de commissie die vorm geeft aan de wettelijk verplichte samenwerking tussen school en ouders. Bij de Wegwijzer bestaat de MR uit 4 leden, namelijk een oudergeleding en een personeelsgeleding.


De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. De zittingsduur is drie jaar en mag 1 maal met 3 jaar worden verlengd. Namens de ouders neeemt Bart Ruseler deel aan de MR, daarnaast is er een voorzitter namelijk Jeroen Slingerland.

De personeelsgeleding wordt afgevaardigd vanuit het team. Ook hier is de zittingsduur minimaal 3 jaar. Namens het team zitten Geertje de Keijzer en Rijna van der Bent in de MR. De adressen van de leden van de medezeggenschapsraad kunt u opvragen op school.

In de vergaderingen, ongeveer zes per jaar, bespreken we zaken die van belang zijn voor de school. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplan, het formatieplan, het personeelsbeleid, de schoolgids en de veiligheid in school. De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en het team. In alle zaken die de school aangaan kan de raad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd voor welke zaken de raad adviesrecht heeft en voor welke zaken het bestuur de instemming van de raad, van de ouder- of personeelsgeleding nodig heeft, voordat het een voorgenomen besluit kan uitvoeren.