Skip to main content
pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

De visie van de Wegwijzer

Godsdienstig uitgangspunt

De Wegwijzer is een open christelijke basisschool. Daarmee bedoelen we dat we een school zijn met een christelijke grondslag, die met respect ook openstaat voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden. Wij verwachten van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren.

Als school willen wij meer meegeven dan alleen kennis, namelijk ‘een manier om te leven’ niet alleen volgens de algemene menselijke normen en waarden, maar ook volgens de normen en waarden van God, zoals die in de Bijbel en in de persoon van Jezus aan ons bekend geworden zijn. Het gaat hierbij niet alleen om een aantal regels, maar wij proberen de kinderen te ondersteunen in het zoeken naar een persoonlijke en levendige relatie met God en onze medemens.

Een open christelijke basisschool zijn betekent dat wij werken met de christelijke kalender. De christelijke feesten en andere in de Nederlandse cultuur verweven feesten, worden op onze school gevierd. Respect geven en krijgen is hierbij voor ons van wezenlijk belang.

Cognitief uitgangspunt

De resultaten van het team zijn in ieder geval gericht op het behalen van de kerndoelen in de basisvaardigheden.

Zorg

Onze zorg is gericht op kinderen die niet aan deze doelen voldoen. Deze kinderen moeten zich desondanks maximaal kunnen ontwikkelen. Ook kinderen die cognitief meer kunnen en meer uitdaging nodig hebben, hebben onze aandacht.

Daarnaast is het team er op gericht om zoveel mogelijk kwaliteit en talenten van een kind te benutten en uit te bouwen.

Aangezien wij een wijkschool zijn, voelen wij een extra verantwoordelijkheid om kinderen ‘binnenboord’ te houden.

Sociale en motorische vaardigheden

Wij zijn erop gericht om een veilig en ordelijk pedagogisch en didactisch klimaat in de klassen en in de school te creëren. In alle soorten relaties die binnen de school voor kunnen komen, verwachten wij gedrag dat past binnen onze identiteit. De relatie tussen leerkracht en kind en de leerlingen en/of leerkrachten onderling staat daarbij centraal. Wij streven naar wederzijds respect.

Het speel- en werkgedrag van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt. Motorische, cognitieve en sociale vaardigheden gaan hand in hand bij het spelen en werken. De leerkrachten houden deze drie aandachtsgebieden zo goed mogelijk in de gaten en werken samen met de leerlingen aan verbeteringen van de vaardigheden indien nodig.

Wij streven naar een taakgerichte en kritische werkhouding van leerlingen (kritisch naar zichzelf, in staat tot zelfcorrectie).

Missie

De Wegwijzer wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. De Wegwijzer stelt daarbij omzien naar elkaar, elkaar en anderen te respecteren en onze verantwoordelijkheid in de wereld leren kennen centraal. Aangezien opvoeden een zaak is van ouders en school gezamenlijk, streeft De Wegwijzer naar een intensief contact tussen leerkrachten en ouders.

Samengevat: Voor ons zijn het welbevinden, de leerresultaten en het gedrag, speerpunten van ons beleid!